Att leva med stomi

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Jonna Leandersson; Mimmi Lindén; [2014-12-02]

Nyckelord: stomi; anpassning; upplevelse; attityd; livskvalitet;

Sammanfattning: Bakgrund: Livet med tarmstomi kan medföra stora förändringar i form av förlust av kontroll, rädsla och osäkerhet samt förändrad självbild och kroppsuppfattning. Utmaningen för sjuksköterskan blir därmed att undervisa och vägleda dessa patienter som befinner sig i en krissituation. Kunskap kring patienters upplevelser blir därför en viktig del av sjuksköterskans kompetens och kan innebära stora fördelar vid bemötande och omvårdnad av dessa patienter. Stomi är en konstgjord öppning som är kirurgisk anlagd på buken där avföring töms. Stomin kan vara temporär eller permanent och fås till följd av exempelvis olika sjukdomstillstånd så som inflammatoriska tarmsjukdomar och kolorektalcancer. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av att leva med stomi. Metod: Studien utformades som en litteraturöversikt baserad på 4 kvantitativa och 8 kvalitativa studier funna i databaserna Cinahl och Pubmed. Innehållet i studierna analyserades och därefter extraherades sex olika kategorier. Resultat: Dessa kategorier utgjordes av förlorad psykisk och fysisk kontroll, oro och osäkerhet, förändrad kroppsuppfattning och självbild, förändrad vardag och socialt liv, upplevelse av sjukvården samt anpassning och omvärdering. Slutsats: Slutsatsen blev att dessa personer upplevde en rad olika besvärande känslor och påverkan på det dagliga livet. Studien indikerade vikten av patienternas förberedelse inför livet med stomi där sjuksköterskans informativa och stöttande roll är av stor betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)