Faktorer som påverkar integrationsprocessen : En kvalitativ studie om vilka faktorer flyktinginvandrare upplevde som positiva och negativa under integrationsprocessen i Sverige på 90-talet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. Faktorer som påverkar integrationsprocessen är viktiga för att minska ojämlikhet i hälsa. Eftersom en misslyckad integration kan leda till segregation, utanförskap och psykisk ohälsa. Studien utfördes på 90-talets flyktinginvandrare, eftersom flyktinginvandrare är en grupp i samhället som riskerar sämre hälsa samt har upplevelser som är värda att fånga. Därmed är studiens syfte att studera vilka faktorer flyktinginvandrare i Sverige under 90-talet upplevde som positiva respektive negativa under integrationsprocessen. Undersökningarna för studien har gjorts med hjälp av sex flyktinginvandrare som flytt till Sverige på grund av politiska och religiösa skäl från Colombia, Peru och Iran under 90-talet. Samtliga intervjupersoner är medlemmar i en svensklatinamerikansk kyrka i Stockholm. Intervjuerna analyserades i en manifest innehållsanalys. Kvalitetskriterierna tillförlitlighet och de etiska principerna har följts igenom hela studien. Resultatet visar att faktorer som arbete, språk, och socialt nätverk är faktorer som underlättar integrationsprocessen. Medan faktorer som ojämlikhet inom arbetslivet, ojämlikhet inom skolan och brist på språkkunskap försvårar och förlänger integrationsprocessen. De negativa faktorer medför även en känsla av diskriminering som enbart upplevs grunda sig i deras etniska bakgrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)