Nedskrivningstest av förvärvad goodwill -mer rättvisande bild?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att analysera konsekvenserna av nedskrivningstestet och om detta kommer att leda till en mer rättvisande bild. För att uppnå detta ger vi en deskriptiv bild av förslaget samt redogör för skillnaderna gentemot det rådande redovisningssättet i Sverige. Metod: För att få en förståelse för uppsatsområdet har vi utgått från befintlig teori, genom att huvudsakligen undersöka lagar, rekommendationer samt förslaget ED 3. Vi har även gjort intervjuer med personer som har kunskap inom området. Intervjuerna gjordes med utgångspunkt från en kvalitativ metod på grund av att uppsatsen i första hand förespråkar ett förstående syfte. Slutsats: Som nedskrivningstestet i ED 3 är utformat idag anser vi att det inte ger en mer rättvisande bild jämfört med befintliga regler som behandlar förvärvad goodwill. Detta eftersom man med denna metod aktiverar internt upparbetad goodwill, vilket strider mot dagens regler. Metoden strider även mot vissa gällande redovisningsprinciper, framförallt försiktighets-principen då det finns en överhängande risk att företag övervärderar goodwill.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)