Belöning och lojalitet : En studie av vinstandelsstiftelsen Oktogonen

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att studera om Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen ger upphov till motiverade anställda samt om Oktogonen och bankens låga personalomsättning har ett samband. Studien bygger på en fallstudie. Datainsamling har skett genom främst intervjuer och tidigare forskning i form av böcker och artiklar. Resultatet har visat att viktiga faktorer för att uppnå en låg personalomsättning inom banken bland annat är en decentraliserad organisation samt att anställda känner en trygghet till sin arbetsgivare. Oktogonen påverkar i begränsad utsträckning, dock främst äldre medarbetares rörlighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)