"Med anledning av corona-viruset": En studie om Göteborgs universitets digitala kriskommunikation till studenter under coronapandemin

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Författare: Linda Jansson; [2022-02-10]

Nyckelord: Göteborgs universitet; kriskommunikation; studentperspektiv;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka utformningen samt mottagandet av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation gällande covid-19 under 2020 med fokus på webbplatsen Studentportalen. Det för att få djupare kunskap om hur decentraliserad kriskommunikation kan fungera i praktiken. Det första teoretiska ramverk som uppsatsen utgår ifrån är ett teoretiskt perspektiv på kriskommunikation. Detta inkluderar etablerade strategier och förhållningssätt för effektiv kriskommunikation. Studiens andra teoretiska ramverk utgår ifrån Stuart Halls modell för kodning och avkodning. Modellen erbjuder insikt i kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. En komparativ textanalys har använts som verktyg för att urskilja likheter och skillnader mellan den universitetsgemensamma kriskommunikationen och fakulteternas kriskommunikation. För att få en insikt i studenternas uppfattningar av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation genomfördes kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att decentraliserad kriskommunikation kan vara fördelaktigt för en organisation med många beståndsdelar. Dock bör det finnas en medvetenhet för att olika attityder kan göra sig synliga i kommunikationens innehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)