Kvinnojouren i förändring: En fallstudie av partnerskap mellan kvinnojour och kommun i Sverige

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att studera partnerskap mellan staten och tredje sektorn. Fallet är de ideella kvinnojourernas förändrade roll i Sverige från slutet av 1970-talet fram till idag. Uppsatsen är en fallstudie i två delar, varav den första är en historisk-institutionell analys av kvinnojourers förändrade roll och den andra analyserar relationen mellan kommun och kvinnojour med hjälp av partnerskapsteorierna interdependensteorin och transaktionsmodellen. Materialet för studien är offentligt tryck och empiri är sekundärmaterial. Uppsatsens slutsats är att kvinnojourer sedan slutet av 1970-talet genomgått en förskjutning från röst till service samt från oberoende till beroende vilket innebär att kvinnojourernas kärnverksamhet har förändrats. Ytterligare tyder analysen på att det skett en värdeförskjutning hos kvinnojourer från kvinnojoursrörelsens principer till kommunens demokratiska principer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)