Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. Of Aquatic Resources

Sammanfattning: Denna studie undersöker möjligheter och risker med att använda vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön. Studien söker svar på tre huvudsakliga frågor: 1) Har vandrarmusslan potential att minska effekterna av övergödning i sjöar generellt? 2) Skulle det vara möjligt för vandrarmusslor att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön, och hur skulle det kunna gynnas? 3) Vilka risker finns det med att gynna vandrarmusslan i Vallentunasjön? Vandrarmusslan påträffades i Sverige första gången på 1920-talet. Den är en invasiv art som ursprungligen kommer från ett område kring Kaspiska havet och har spridits till många delar av Europa och på senare tid Nordamerika. Genom dess förmåga att snabbt föröka och sprida sig kan vandrarmusslan etablera mycket täta kolonier i områden den introduceras till. När den väl har etablerat sig kan vandrarmusslan förändra ett invaderat ekosystem på flera sätt. Den har en hög filtreringskapacitet och kan öka vattnets siktdjup, men är också associerad med ett flertal risker såsom oönskad påväxt på hårda underlag som vattenledningar och bryggor. Vallentunasjön är en mycket övergödd sjö där vandrarmusslan finns sedan en tid tillbaka men inte orsakar några större problem i nuläget. Ett antal faktorer begränsar vandrarmusslans invasiva framgång i Vallentunasjön; främst bristen på hårda underlag. Genom vandrarmusslans förmåga att öka siktdjup och dess begränsade nuvarande utbredning i Vallentunasjön skulle det kunna vara gynnsamt att använda den som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i sjön. Störst potential för odling av vandrarmussla i Vallentunasjön finns i odling på konstgjorda underlag eftersom sjöns bottnar övervägande är mjuka och passar därför inte vandrarmusslan. Genom ett antal förebyggande åtgärder i samband med odlingen skulle det kunna vara möjligt att både gynna vandrarmusslans etablering på dessa konstgjorda substrat men samtidigt förebygga oönskad spridning i sjön med och de risker det skulle medföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)