Nationsöverskridande solidaritet eller nationalstatligt egenintresse? : En idealtypsanalys på debatten om EU:s respons till COVID-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Det nya viruset COVID-19 har haft dramatiska effekter inte bara på folkhälsan men också på statsfinanser över hela världen. Med hänsyn till att länder inom EU har reagerat så olika, och att unionen inom samhällsvetenskapen oftast beskrivs som liberal, är det därför intressant att studera vilket teoretiskt förhållningssätt som anses vara mest synligt även i motgångar. Detta är särskilt viktigt mot den bakgrund att EU-samarbetet det senaste decenniet fått utstå flera motgångar med exempelvis en växande högerpopulism, flyktingkris och brexit. Syftet med föreliggande undersökning är att redogöra för hur den intellektuella debatten ser ut angående huruvida länders respons till COVID-19 pandemin inom EU har antagit ett liberalt eller realistiskt förhållningssätt. Metoden utgår från en kvalitativ textanalys med en idé- och ideologianalytisk metodansats samt idealtyper som analysverktyg. Genom ett urval av två forum som har för avsikt att främja akademiska åsikter om aktuella internationella förhållanden har samtliga artiklar i dessa forum som har erbjudit en intellektuell ”snabbanalys”, med fokus på hur säkerhets- och samarbetsfrågor hanterats inom EU, analyserats. Resultaten visar att ett realistiskt perspektiv till både säkerhet och samarbete har varit mest rådande i den initiala responsen när det gäller hanteringen av COVID-19 enligt skribenterna, även om det i viss utsträckning funnits några tendenser till samarbete. Vidare visar resultaten att skribenterna, trots sina mer realistiska beskrivningar av verkligheten, har en normativ ambition i vilka de flesta är överens om det liberala projektet inom EU bör fördjupas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)