Identiteternas Marknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Markus Hansson; [2004]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Syftet med denna teoretiska essä är att utröna konsumtionens roll för den nutida identitetsbildningen. Detta genomförs genom en genomgång av modern, sociologisk teoribildning rörande det aktuella temat. Essän är uppdelad i tre avsnitt, som alla rör olika analytiska nivåer. Det första avsnittet, Från Produktionssamhälle till Konsumtionssamhälle, behandlar samhällets förändring under tiden från industrialiseringen, och vad det västerländska samhällets skifte i fokus från produktion till konsumtion har inneburit för identitetsbildningen. Det andra avsnittet, Statusgrupper och social reproduktion, tar avstamp i ett mer "klassiskt" sociologiskt tankesätt, och behandlar statusgrupperna klass, kön och ålder. Det tredje avsnittet, Estetiseringen av vardagslivet, behandlar ämnet ur vad som brukar benämnas som den postmoderna infallsvinkeln. Avsnittet tar upp fenomen så som designandet av livsstilar, neotribalsm och medialisering. Slutsatser: Konsumtionshandlingen är viktig, och blir allt viktigare, för identitetsformationen i västvärlden. Idag är identiteten som konsument mer framträdande än den som producent, dvs. yrkesrollen. Mest framträdande under essäarbetet har varit upplösningen av fasta, sociala kategorier så som klass, kön och ålder i konsumtionskulturen. Den hastighet med vilken smakerna förändras i konsumtionssamhället omöjliggör i allt högre utsträckning klassmässiga klassificeringar av smaker, och ungdom och definierande drag för kvinnlighet/manlighet har blivit handelsvaror bland alla andra. Denna utveckling har även givit upphov till designandet av livsstilar och neotribalism. Nyckelord: Konsumtion, Identitetsformation, Konsumtionssamhälle

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)