Tillit i chefers kommunikation under en pandemi

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur tillit som fenomen visar sig i chefersinternkommunikation i offentlig verksamhet under covid-19 pandemin.Kunskapen skulle kunna ge indikationer på vad vi behöver veta omorganisationskommunikation kopplat till tillit i en pandemi för att möta kriseroch förändringar i framtiden. Utifrån perspektivet organisationskommunikation ramas uppsatsen in avteorier av Whitener m.fl., Chen m.fl., samt Shockley-Zalabak m.fl., som visarpå viktiga nycklar för hur tillit i kommunikation uppstår i en organisation.Teorierna beskriver hur tillit är baserade på kommunikativa beteenden ochprocesser. Utifrån en kvalitativ tematisk analys används semistrukturerade intervjuer iden här studien. Öppenhet, ärlighet och transparens har genomgående varit viktiga ikommunikationen för att hantera ständigt närvarande osäkerheter under covid-19 pandemin. Tillitsbaserad styrning och ledning har inte karaktäriseratkommunikationen, utan istället har linje- och kontrollstyrning varitnödvändigt. Studien visar dock på exempel då denna blivit för omfattande ochkommunikationen har istället behövts baseras på tillit. Fortsatt forskning kanvara att undersöka närmare hur tillit visas i kommunikation när liknandetillstånd av stor osäkerhet uppträder i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)