Utveckling av OLAP med Stjärnschema

Detta är en C-uppsats från IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

Författare: Johan Lindell; [2010-09-24]

Nyckelord: OLAP; datalager; stjärnschema;

Sammanfattning: Syfte: Att utifrån utvalda scenarios identifiera vilka möjliga effekter som användandet av OLAP kan leda till. Genom en diskussion om nyttan med OLAP, efter att ha presenterat de scenarios som uppkom efter fallstudien, ge läsaren en ökad förståelse över hur olika brancher kan dra nytta av OLAP i deras respektive områden och visa hur kraftfullt OLAP kan vara för organisationer och verksamheter. Forskningsfråga: Vilka möjliga effekter kan OLAP tillföra i en verksamhet? Metod: En kvalitativ metod kallad fallstudie antogs till denna studie då ett antal scenarios arbetades fram. Datainsamlingen skedde med hjälp av en kvalitativ metod. Teori: Kapitlet inleds med en förklaring till OLAP och dess komponenter. Här förklaras OLAP, datalager, data mining, datakvalité, datalagrets datastruktur, stjärnschema, samt snöflingeschema. Resultat: Ett antal scenarios arbetades fram med utgångspunkt från existerande verksamheter och samhällssektorer. Stjärnschema, faktatabeller, dataexempel samt avslutningsvis SQL-frågor baserade på dessa stjärnscheman presenteras i detta avsnitt. Slutsats: Effekterna som OLAP tillförde varierade beroende på vilken branch som OLAP nyttjades i. Så länge som verksamheterna utnyttjade sina fördelar så medförde OLAP nytta till respektive verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)