Vem är förskoleföräldern? : En intervjustudie om vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser under inskolning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Samarbetet mellan hem och förskola är enligt tidigare forskning en viktig del i barns förskolegång. Föreliggande studie fokuserar på inskolningen som är början på detta samarbete där föräldern är en betydelsefull part. Av den anledningen utgår studien från ett föräldraperspektiv på inskolning. För att synliggöra en nyanserad bild av föräldern och skapa förståelse för vem förskoleföräldern är syftar studien till att söka kunskap om vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser under inskolning i förskolan. Studiens teoretiska utgångspunkt består av ett identitetsteoretiskt perspektiv där identiteter betraktas som socialt konstruerade. Studien är baserad på intervjuer med föräldrar där deras upplevelser av inskolning i förskolan lyfts fram. Analysen av dessa upplevelser resulterade i två teman; Föräldraidentiteter i medvind respektive Föräldraidentiteter i motvind. Ur dessa teman har i sin tur olika föräldraidentiteter kunnat utmönstras. Resultatet visar vilka föräldraidentiteter som framträder i upplevelser av främjande respektive utmanande faktorer för deltagande i inskolning i förskolan. Upplevelser av delaktighet, inflytande och information dominerar båda kategorierna. I slutsatsen framhålls inskolningens betydelse för föräldraidentiteterna samt för det fortsatta samarbetet mellan hem och förskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)