Får barnet vara med?En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barns delaktighet i socialtjänstens utredningsarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Barns rättigheter är idag en omtalad fråga i världen, och barns rätt till delaktighetär ett väl utforskat ämne. Syftet med vår studie var att undersökasocialsekreterares upplevelser av att arbeta för barns rättigheter till delaktighet iutredningsarbetet. Vår ambition med studien var att skapa en förståelse kring hurbarns rätt till delaktighet kommer i uttryck i socialsekreterarnas dagliga arbete. Vihar genom hela studien intagit ett konstruktionistiskt perspektiv då vi varintresserade av hur socialsekreterare konstruerar barns delaktighet iutredningsarbetet. Studien byggde på en kvalitativ metod och empirin utgjordes avsex intervjuer med utredande socialsekreterare som var anställda inom olika barnochungdomsenheter. Empirin är analyserad utifrån ett teoretiskt ramverkbestående av teorin om barn som subjekt och aktör, Foucaults maktteori samtHarts delaktighetstrappa. Studien visade att det fanns en generell önskan blandutredande socialsekreterare att göra barn delaktiga. Barnets delaktighet kom iuttryck genom att socialsekreterarna anpassade inhämtningen av information efterbarnets förutsättningar, kommunicerade information gällande utredningen tillbarnet och att de tog hänsyn till barnets åsikter i utredningens slutgiltiga beslut.Studien visade dock att socialsekreterarna stundtals uppvisade en annan syn påbarnets delaktighet där barnet hamnade i skymundan, och att de professionella varmindre bra på att kommunicera information i den avslutande fasen avutredningsprocessen. Det framgick också att de inte alltid tog hänsyn till barnetsåsikter i beslut. Vidare fann vi att relationen, både till barnet och dess nätverk,samt nationella riktlinjer och arbetsplatsens förutsättningar var faktorer som kundebegränsa respektive möjliggöra barnets delaktighet. Vi kom fram till att barnetsrätt till delaktighet påverkas av strukturella faktorer, men också avsocialsekreterarens inställning till barnet som klient. Vi konkluderade därmed attdet krävs att arbeta för barns rätt till delaktighet både på strukturell nivå ochindividnivå för att stärka barnets delaktighet i socialtjänstens utredningsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)