TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). Metod: Denna forskning bygger på en deduktiv metod, där en enkätundersökning har utgjort grunden för den empiriska analysen och datainsamlingen. Statistikprogrammet "JASP" har använts för att analysera data, inklusive korrelationsanalyser och deskriptiv statistik. Studiens respondenter omfattar personer som använder TikTok-plattformen. Resultat och slutsats: Studien undersökte hur TikTok-recensioner påverkar köpintentioner och köpbeslut genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). Resultaten visade att dagliga användare har högre förtroende för recensioner och är mer benägna att söka produktrekommendationer på TikTok. Även om det fanns kopplingar mellan användarfrekvens, förtroende och förändringar i åsikter om varumärken, var antalet respondenter begränsat. Trots detta ger studien insikter om hur eWOM-recensioner på TikTok påverkar användarnas förtroende, attityder och köpbeteenden. Examensarbetets bidrag: Studiens resultat bidrar till insikter om hur TikTok-recensioner påverkar användarnas förtroende, attityder och köpbeteenden. Andra användare, företag och varumärken på plattformen kan ta lärdom om vad som påverkar konsumenterna och sedan anpassa sitt innehåll. Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning bör inrikta sig på specifika och begränsade populationer, som unga kvinnor inom åldersgruppen 18–24 år, för en djupare förståelse av eWOM-effekter. Semistrukturerade intervjuer kan användas för att utforska nyanserade aspekter av respondenternas tankar och erfarenheter. Dessutom kan forskning fokusera på influencer-marknadsföring på TikTok och undersöka hur olika typer av varumärkessamarbeten påverkar konsumenters förtroende och köpintention. En intressant forskningsfråga är hur kontinuitet och regelbundenhet i varumärkessamarbeten påverkar influencers trovärdighet och förtroende hos konsumenterna. Nyckelord: EWOM, positiv/negativ WOM, e-handel, OCR, IACM, TikTok, och sociala medier

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)