”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. På öarna bor människor som arbetar ideellt för att minska dessa svårigheter och istället skapa olika mervärden. Det är bland annat dessa ideella krafter som bidrar till att samhället hålls samman och utvecklas. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som karaktäriserar skärgårdens landsbygd, med avgränsning till Stockholms skärgård. För att få svar på detta bör människor som bor och är verksamma på öarna komma till tals och berätta. Jag har valt att studera detta på två öar i Stockholms yttre skärgård, Möja och Sandön i Värmdö kommun. Fokus i studien ligger på att undersöka hur invånarna på de två öarna upplever livet där, hur utveckling av samhället sker samt hur relationerna ser ut med andra styrande organ som till exempel kommunen. Det empiriska materialet har samlats in genom samtal med boende på Möja och Sandön. Det insamlade materialet från intervjuerna har därefter analyserats utifrån olika narrativ med syfte att finna mönster om hur invånarna beskriver livet på ön, deras relationer till platsen och de människor som inte identifierar sig som Möja- eller Sandöbo. Intervjuerna och samtalen jag har haft visar på att sammanhållningen och tilliten på de studerade öarna är stark. Platskännedomen och platsidentiteten är tydlig där normer och oskrivna regler säger hur de boende skall leva för att bli en del av lokalsamhället. Det finns en stark lokal drivkraft som vill driva utvecklingen på öarna framåt. Mycket av det arbete som sker är ideellt där föreningar är en viktig del för att hålla samman samhällena och för att få en fortsatt utveckling. De intervjuade upplever att kommunen och öborna har olika uppfattningar om hur samhällena skall skötas samt hur utveckling gynnas. Det är tydligt att tilliten mellan öborna och kommunen är svag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)