Pennan är mäktigare än svärdet – Hur litteratur kan utveckla demokrati

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturöversikt är att besvara frågan hur elever kan utbildas till demokratiska medborgare med hjälp av litteratur. För att kunna besvara denna fråga sökte vi relevant forskning med hjälp av sökord som är relevanta för vårt valda område. Den forskning som har tagits del av visar på en koppling mellan läsning av litteratur och elevers vilja att börja förändra samhället, då de får, genom läsning syn på de orättvisor som finns i dagens samhälle. Forskningen visar även på ett samband mellan läsning av litteratur och elevers förmåga att utveckla nya perspektiv, som kan vara behjälpliga i att formas till demokratiska medborgare. Den slutsats som har framkommit är att elever kan, med hjälp av litteratur i undervisningen utbildas till demokratiska medborgare, d.v.s att all litteratur i undervisningen som berör allt från kulturella frågor till värdegrundsfrågor kan hjälpa elever att utbildas till demokratiska medborgare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)