Media och populärkulturs påverkan på elevers syn på religion samt lärarens uppdrag - En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att utforska hur elevers förkunskaper påverkas av den massmedia och den populärkultur som de tar del av samt hur vi som lärare ska förhålla oss till detta och hantera det. Detta görs genom följande frågeställningar: 1. Utifrån de forskningsartiklar som valts ut, hur påverkar media och populärkultur elevers syn på religion? 2. Baserat på resultatet av “frågeställning 1”, hur kan vi som lärare handskas med denna påverkan och använda oss av den didaktiskt? Då uppsatsens omfång var begränsat av kursens utrymme så är metoden vi har använt först och främst en metaanalys, det vill säga en sammanställning av redan bedriven och beprövad forskning, som relaterar till våra frågeställningar, vilken vi har läst, analyserat och bearbetat för att utifrån dess resultat dra egna slutsatser. Detta betyder i förlängningen att ingen egen fältundersökning görs. Den litteratur vi funnit för att besvara frågeställningarna i denna kunskapsöversikt har visat att det finns en påverkan från massmedia och populärkultur i olika utsträckning i relation till hur individer i samhället förhåller sig till religion. Vår undersökning visade även att lärare kan använda sig av detta i klassrummet på olika sätt men att detta är beroende av lärarens kompetens och kunskaper. Utifrån detta drar vi slutsatserna att elever måste påverkas av massmedia och populärkultur på precis samma sätt som andra individer i samhället och då detta även innefattar uppfattningar om olika religioner så måste även deras förkunskaper i religionsämnet påverkas. Med detta och läroplanen för religionskunskap i gy11 som bakgrund så anser vi att man som lärare kan använda denna påverkan som ett verktyg i sin undervisning för att göra den mer relaterbar för eleverna samt för att bidra till deras källkritiska förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)