Det är vårt uppdrag att fostra framtidens medborgare : Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom grundskolan enligt skolpersonalen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Den här studiens syfte är att undersöka vad skolpersonal verksam inom grundskolan görför att förebygga psykisk ohälsa såväl som för att främja hälsan bland grundskoleelever.Därtill avser uppsatsen belysa vilka svårigheter skolpersonalen verksam inomgrundskolan upplever gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykiskohälsa bland grundskoleelever. Studien metodologiska utgångspunkt är hermeneutisktmed en kvalitativ ansats. Empiri samlades in genom sex stycken semistruktureradeintervjuer. Olika yrkesroller inom grundskolan intervjuades. Resultat har analyseratsmed stöd av Antonovskys (2005) teori KASAM. Betydelsefulla aspekter förhälsofrämjande och förebyggande arbete inom grundskolan som kommer fram iföreliggande studiens resultat är tillitsfulla relationer mellan skolpersonalen och elever,kontinuerlig undervisning i känslohantering och psykisk ohälsa samt ett välfungerandesamarbete bland skolpersonalen. Föreliggande studiens resultat visar på tids- ochkunskapsbrist samt brister i skolmiljön som försvårande aspekter i hälsofrämjande ochförebyggande arbete. Studiens slutsats är att utökade resurser för kunskapsutveckling,förbättringar i skolmiljön samt mer tid för relationsskapande och uppsökandeverksamhet skulle kunna bidra till att utveckla hälsofrämjande och förebyggande arbetetmot psykisk ohälsa i grundskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)