Lärares tankar om användning av digitala verktyg i företagsekonomi undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Digitalisering i utbildningen är användningen av digital teknik, vilket inkluderar datorer, mobila enheter, internet och mjukvaruapplikationer för att undervisa elever. Även om digitalisering i utbildningen har använts i många decennier, är detta första gången i och med Coronapandemin som olika teser prövas om digitalisering. När Coronapandemin tvingade över 190 länder att stänga sina skolor och byta till distansutbildning innebär det att fler än 85 % av eleverna över hela världen hamnade utanför den vanliga skolan i oktober 2020. Digitala verktyg kan hjälpa oss att överbrygga de utbildningsklyftor som har skapats av pandemin. Däremot behöver de användas med noggrann vägledning av lärare för att vara effektiva.   Det handlar inte bara om utrustning och teknologier, utan hur befintliga teknologier och verktyg hanteras och används. Vilka möjligheter och utmaningar finns genom användningen av digitala verktyg i undervisningen? Det finns olika studier som handlar om digitaliseringen av den svenska skolan. Tidigare forskning visar att användningen av digitala verktyg i undervisningen har ökat. Det som belyses i den här studien är hur lärare i ämnet företagsekonomi använder digitala verktyg i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningar som de ser med användningen av digitala verktyg.  För att kunna undersöka detta valdes kvalitativ forskning i form av intervjuer som forskningsmetod.  Resultaten visar att lärarna anser att digitala verktyg hjälper dem att variera undervisningssätt, visualisera lektionsinnehållet och inkludera fler elever. Däremot finns det också en del utmaningar med användningen av digitala verktyg i ämnet företagsekonomi i gymnasiet.  Studien fokuserar på lärarnas syn, tankar och erfarenheter om digitala verktyg i undervisningen. Det skulle därför behövas fler studier kring hur eleverna tänker om användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)