Den militära nyttan av kurskorrigerande tändrör

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Sveriges ökade engagemang i internationella konflikter har förändrat under vilkaformer och i vilka miljöer som dagens militära operationer genomförs. Framföralltinnebär det att alla insatsförband inom Försvarsmakten ska kunna verka inom allakonfliktnivåer och i de flesta miljöer, även i urban terräng. Som en följd av dettauppkommer nya behov och krav på den indirekta bekämpningsförmågan i form avprecisionsbekämpning.

Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga om, och till vilken grad, ettkurskorrigerande tändrör bidrar till att öka den taktiska effektiviteten förstådd somverkanseffektivitet, kostnadseffektivitet, logistisk effektivitet samt minskad oönskadsidoverkan. Kartläggningen sker genom en komparativ litteraturstudie medkompletterande expertintervjuer.

Med hjälp av kurskorrigerande tändrör som medger nära precisionsbekämpning kanen rad vinster erhållas. Exempel på sådana vinster är minskad spridning samt ökaddimensionering av verkan, minskad risk för oönskad sidoverkan, en lägre totalkostnad för ammunition samt minskat behov av transporter genom ökad effekt av detenskilda skottet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)