Samverkan mellan kulturskola och grundskola ur klasslärarens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Alexandra Reuter; [2011]

Nyckelord: Kulturskola; Samverkan; Klasslärare; Estetisk verk;

Sammanfattning: Detta examensarbete syftar till att belysa hur klasslärare uppfattar olika former av samverkan mellankulturskolan och grundskolan. Huvudfrågorna är vad klasslärare anser om samverkan mellan grundskola ochkulturskolan och hur de legitimerar grundskolans respektive kulturskolans estetiska verksamhet.Undersökningen är genomförd genom en kvalitativ intervjustudie med nio medverkande klasslärare. I resultatetframgår att kulturskolan kan anses vara en viktig samarbetspartner i syfte att säkra grundskolans elevers lärande.Det krävs dock en drivande kraft, gemensam planering och ett tillåtande klimat för en god samverkan skalluppstå. Studien kan ses som några nedslag i olika klasslärares upplevelser av kulturskolan. Detta examensarbetekan betraktas som en bra startpunkt för någon som vill starta eller utveckla samverkan mellan kulturskolan ochgrundskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)