Lärandet i kursen Teknik 1 ur elevens perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Vahid Seferovic; [2019]

Nyckelord: funktionell; kontextuell; lärande; praktik; projekt; teknik; teori;

Sammanfattning: Denna studie undersöker ett antal elevers uppfattning om lärandet i både den teoretiska och den praktiska undervisningen i ämnet Teknik 1. Vidare ska studien bidra till ökad didaktisk vetskap hos lärarna genom att belysa undervisningens effektivitet i förhållande till elevernas lärande. För att få empirin användes en kvalitativ undersökningsmetod i form av fyra fokusgruppintervjuer. Frågeställningarna som undersökts är: Hur upplever ett antal elever den teoretiska undervisningen i kursen Teknik 1? Hur upplever ett antal elever den praktiska delen av kursen? På vilket sätt ser ett antal elever koppling mellan teori och praktik? Vilka kunskaper tar ett antal elever med sig från kursen? De intervjuade elevernas klass undervisades enligt den funktionella arbetsmetoden, d.v.s. den första terminen ägnas åt den teoretiska undervisningen som består av mina och gästföreläsningar, klass- och gruppdiskussioner, enskilda- och gruppuppgifter. Den andra terminen ägnas åt ett praktiskt projekt där eleverna jobbar i grupper om 2-4 elever. Tanken med det praktiska projektet (tillverkning av ett mini vindkraftverk) är att eleverna ska få möjlighet att tillämpa och se användandet av de teoretiska kunskaperna i ett verkligt fall. Resultaten visar bland annat en varierad teoretisk undervisning i kombination med praktiska moment i kursen ökar förståelsen för ämnet som i sin tur leder till djupare inlärning hos eleverna. Dessutom visar undersökningen behovet av att lärare reflekterar över sin undervisning för att komma på nya och bättre undervisningsmetoder för att tydliggöra lärandemålen för eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)