Perioperativ vård av patienter med obesitas : En litteraturstudie ur anestesisjuksköterskans perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Sofia Hållmarker; Sandra Åhl; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens samhälle ökar antalet personer med obesitas och därmed ses även en ökning inom anestesiologisk vård. Obesitas innebär en rad risker och anestesisjuksköterskan har ett ansvar att ge individuellt anpassad vård till patienter där specifika kunskaper och erfarenheter är viktigt för vårdens kvalitet och utveckling. Syfte: Syftet var att beskriva specialistsjuksköterskans omhändertagande av patienter med obesitas i samband med perioperativ vård. Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt med totalt 15 artiklar. Resultat: Resultatet visar att specialistsjuksköterskan har krävande utmaningar kopplat till patienter med obesitas. Erfarenheter visar att det krävs mer personal, mer tid och specifik utrustning för att upprätthålla en god och säker vård. Negativa attityder och erfarenheter är vanligt förekommande bland specialistsjuksköterskorna men det finns en önskan om att skapa en distans från personliga åsikter genom vidare kunskap kring komplexiteten hos patienter med obesitas. Slutsats: Det finns krävande utmaningar när det kommer till omhändertagandet av patienter med obesitas. Det finns en okunskap bland specialistsjuksköterskor som måste förändras för att hjälpa denna patientkategori och därmed kunna minska risker och uppnå en jämlik vård.   Nyckelord: Anestesisjuksköterska, omhändertagande, personcentrerad, säkerhet, vård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)