Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. Detta dels för att effektivisera flödet i sig, dels för att se hur det påverkar diverse konkurrensmedel som företaget idag kämpar med att höja. Då mindre företag ofta dras med små resurser avsatta till att göra förändringar i verksamheten har det varit viktigt att i detta arbete sätta upp en åtgärdsplan som öppnar upp för succesiva förbättringar, vilka kan implementeras i tur och ordning utan att produktionen behöver stå stilla en längre tid. Enligt befintlig teori kommer en fokuserad produktion med kortare transportsträcka och ökad flödeseffektivitet bidra till såväl bättre leveransprecision som kvalité. För att uppnå önskat resultat har diverse verktyg och metoder använts under projektets gång, exempelvis ”Learning to see”-map, korrelationsmatris, ABC-analys och spagettidiagram. Genom dessa har antalet flöden mellan olika maskiner systematiskt kunnat kartläggas och kortas med ett fokus på de mest frekvent förekommande. Störst bidrag i analyserna av resultatet har kunskapen om Lean, produktionssystem och hållbarhet gett, då dessa begrepp är vitala för arbetets syfte. Arbetet har förts framåt genom analys av denna bakomliggande vetenskapliga teori på området Operations Management, dock som anpassats till det verkliga fallet SMF-skylt. Utifrån detta har såväl dagsläge som ett antal framtida scenarion kunnat analyseras med likadana verktyg vilket gett en adekvat jämförelse dem emellan. Alla förändringar i företagets produktionslayout visualiseras i rapporten med pedagogiska kartor, oavsett om ändringen är en ny dörr eller en omflyttning av maskiner. Resultatet är de nya layouterna och kan jämföras med dagsläget i konkreta tal genom en jämförelse av den totala tillryggalagda sträckan för produkterna genom fabrikslokalen. Genom projektets åtgärder kan transportsträckorna sänkas med 21% mot dagsläget. Stor vikt bör läggas vid det förbättrade flödet som genom tydligare mönster hjälper företaget att komma till rätta med sitt produktionssystem och samtidigt ta ett steg mot Lean produktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)