Sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer: en integrativ litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Delirium är ett allvarligt psykiskt syndrom som är vanligt förekommande hos äldre patienter. Förändrad uppfattning av tid och rum, hallucinationer, störningar i medvetandegrad, känsloliv samt minne är några symptom en deliriös person kan uppleva. Utöver obehaget dessa symptom orsakar hos en person kan delirium på sikt utgöra en risk utveckling av bland annat permanent kognitiv nedsättning, och i värsta fall kan syndromet leda till döden. Syftet med studien var att sammanställa kunskaper kring sjuksköterskors identifiering av delirium hos äldre personer. Tre forskningsfrågor skapades för att kunna besvara syftet: Vilka riskfaktorer beskrivs för att utveckla delirium? Vilka skattningsinstrument kan användas för att identifiera delirium? Vilka hinder och förutsättningar finns det för att identifiera delirium? Studien har genomförts som en integrerad litteraturöversikt. Sökning efter litteratur genomfördes i två databaser och kompletterades med manuell sökning, detta resulterade i sexton artiklar vilka analyserades och detta resulterade i tre grupper samt fem undergrupper. Grupperna består av frågeställningarna och undergrupper består av: RADAR; CAM; DOSS; Nu-Desc; Comprehensive nursing assessment. Fynden i studien visade på att riskfaktorerna för att utveckla delirium är många, och att hög ålder är den största riskfaktorn. Bedömningsinstrument finns i ett antal olika former och kan vara till stor hjälp för sjuksköterskor när det gäller identifiering av delirium. Hindren och utmaningarna är många, ett stort hinder är deliriums förmåga att maskera sig som andra sjukdomar såsom demens. Slutligen finns det förutsättningar för att delirium ska kunna identifieras, en av de viktigaste förutsättningarna är tillräckliga resurser i form av personal och tid, för att sjuksköterskor ska kunna få spendera tid med patienterna och på så vis lättare kunna identifiera förändringar som kan tyda på delirium. Sjuksköterskor är i behov av de verktyg som krävs för att kunna förbättra identifikationen och ge de äldre patienterna möjlighet till ökat välbefinnande och en god hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)