Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]

Nyckelord: Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

Sammanfattning: Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagens samhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuella funktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan leda till att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. Upplevelsen av trygghet är viktigt för oss människor. I omvårdnadsarbetet bör sjuksköterskan sträva efter att skapa en känsla av trygghet hos patienterna. Ett sätt att göra detta är att anpassa vårdmiljön på exempelvis ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Vikten av kunskap kring hur vårdmiljön för dessa patienter kan skapa en trygghet är högst relevant. Syfte: Att undersöka hur vårdmiljön kan bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom. Metod: Litteraturstudie baserat på 15 stycken vetenskapliga artiklar med huvudsakligen kvalitativ ansats varav tre kvantitativa studier. Litteratursökningen utgår från databaserna Cinahl, PubMed samt Scopus. Artiklarna har granskats och analyserats utifrån Fribergs (2012) metod. Resultat: Fyra huvudteman framkom: Förutsättningar för rumsorientering, Hemtrivsel, Lugn och stimulifattig miljö och Tillsyn. Slutsatser: Vårdmiljön har en stor inverkan på personer med demenssjukdoms trygghet. Genom en mer anpassad vårdmiljö efter individens funktionsnivå ökar trygghetskänslan hos dessa personer. Både planritningen och en hemlik miljö som är igenkännande har stor betydelse för patientens förmåga att orientera sig vilket i sin tur har stor betydelse för tryggheten. Även personalen kan genom ökad närvaro och social miljö bidra till denna trygghetskänsla. En mer säker miljö är en tryggare miljö. Denna studie kan användas vid förbättringsarbete gällande vårdmiljön för personer med demenssjukdom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)