Ny bebyggelse i äldre miljö : Analys av skillnader i åsikter mellan fackmän och allmänhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning:   Hur bör en ny bebyggelse utformas i äldre bebyggelse? Svaret på denna fråga ska rapporten undersöka. Samt visa om det finns skilda åsikter av nybyggnation i befintliga kulturhistoriskt värdefulla miljöer, mellan olika grupper av människor. Catharina Sternudds doktorsavhandling har varit en inspiration för rapportens arbete. Bilder av småstaden – om estetisk värdering av en stadstyp från 2007 tar upp liknande frågeställning som detta examensarbete.   Den metod som används för att få reda på skillnader mellan fackmän och allmänhet är i form av en enkätundersökning. Illustrerade förslag på nybyggnation i en äldre miljö tas fram för att användas i enkäten där bästa och sämsta förslag kan väljas. Utifrån de data undersökningen resulterat i görs en sammanställning i diagram. Värderingskriterier såsom skala och färg undersöks och jämförs med C. Sternudds resultat. Skillnader mellan åsikter mellan de olika urvalsgrupperna diskuteras. Slutsats av dessa samt egna reflektioner presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)