Men det är ju bara på TV... eller? Barn, genus och barnprogram

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att studera hur barn skapar mening kring genus i förhållande till barnprogram, med fokus på barnprogrammet ”Gabba Gabba”. Genom en kvalitativ receptionsanalys ämnar uppsatsen att undersöka eventuella mönster och samband mellan barnprogrammet och barns åsikter kring genus, samt hur detta förhåller sig till den verkliga världen. Tolv lågstadiebarn såg barnprogrammet, därefter delades barnen in i tre grupper i vilka vi genomförde samtalsintervjuer. Materialet från samtalen verkade vid första anblick okonstlad och allmän, men efter djupare analys visade sig flera intressanta aspekter. Vi fann att genus reproducerades, ifrågasattes och till och med stundtals ignorerades av barnen. Vi fann även oss själva skapa och göra genus under uppsatsens gång. Uppsatsen belyser hur barnen var aktiva med att skapa sin egen förståelse av genus och sätter samtidigt detta i en större kontext utifrån vilka barnen förstår och gör genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)