Värdemaximering av färdigvarulager vid sporadisk efterfrågan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Jens Nilsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Billerudkorsnäs har sedan flera år tillbaka använt sig av senareläggning för att minska sina lagernivåer, men liksom alla pappersbruk lider även fabriken i Gävle av problemet med överproduktion. Överproduktionen leder till att produkter med låg efterfrågan som förmodligen aldrig kommer säljas igen hamnar i lagret. Produkter som måste säljas till ett lägre pris eller som en annan storlek för att undvika onödig kapitalbindning.

I detta arbete har problemet med överproduktionen tacklats genom att ta fram modeller som ska hjälpa Billerudkorsnäs att få ut det maximala värdet ur de producerade rullarna, för att minimera kostnaden av överproduktionen. En central del i arbetet har bestått av att uppskatta sannolikheten för framtida försäljning. Detta gjordes med Crostons metod som används vid sporadisk efterfrågan samt genom en kategorisering av alla produkter i produkter med låg, medelhög och hög efterfrågan. Nästa del av arbetet bestod av att värdera möjligheten av att spara en pappersrulle kontra värdet att sälja den som nedklassat material eller rulla om den till mindre format. För att göra detta för alla olika kvaliteter och bredder som produceras skapades en värderingsmodell i Excel som svarar på två nyckelfrågor som ställs i det dagliga arbetet med att hantera produkterna som överproducerats, även kallat fritt lager.

 Finns det några fria rullar som är värda att sälja som nedklassat för detta pris?

 Finns det några fria rullar som är värda att rulla om till denna order?

Modellen testades sedan fyra gånger över 12 veckor av lager- och försäljningsdata från våren 2014 med olika priser på nedklassat material. Två tester med rena rabatter och två tester med en lägsta rabatt kombinerat med en prismodell tar fram prisförslag som innebär en break-even efter försäljning av ett antal rullar.

Uppskattningarna av sannolikheten för framtida försäljning för de olika kategorierna visade att produkter med medelhög och hög efterfrågan nästan garanterat kommer att säljas igen och en 75 % sannolikhet för produkter med låg efterfrågan, där sannolikheten minskar för varje vecka som gått sedan senaste försäljningen.

Testerna av värderingsmodellen visade att det under de tolv studerande veckorna skulle ha varit mer lönsamt att sälja mellan 85 och 414 ton mer fritt lager än vad som faktiskt gjordes under våren, beroende på priset på nedklassat material.

Avslutningsvis rekommenderas att Billerudkorsnäs bör använda den framtagna värderingsmodellen samt att de bör återuppta en gammal praxis av att höra med kunderna om de kan tänka sig att köpa det som överproducerats, men denna gång endast för produkterna med låg efterfrågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)