Att leva med Polycystiskt ovariesyndrom en litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCO) är ett vanligt syndrom som många kvinnor lider av. PCO innebär att äggstockarna bildar fler folliklar (cystor) än vad som anses vara normalt samt att en hormonell obalans föreligger. PCO har en prevalens på 5-10 procent och är en vanlig endokrin avvikelse hos kvinnor i fertil ålder. Då dessa kvinnor befinner sig i hela vårdkedjan är det viktigt att som allmänsjuksköterska känna till hur denna patientgrupp upplever sin livssituation. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med PCO och hur det påverkade deras livskvalitet. Metod: Analys av tio vetenskapliga artiklar, varav sex av artiklarna hade en kvalitativ ansats och fyra av dem hade en kvantitativ ansats. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman: Avvikande yttre, sex och relationer, sjukvården samt självuppfattning. Bristande vård samt en generellt lägre livskvalitet sågs hos dessa kvinnor. Slutsats: Implikationer för vården blir att utveckla sin kunskap inom detta område för att på så sätt förbättra livskvaliteten för kvinnor med PCO.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)