Hemarbete – ledarskapets nya utmaning. En kvalitativ studie om hur ledarskap påverkas av hemarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inom en snar framtid kommer hemarbete sannolikt bli ett nytt institutionaliserat arbetssätt. Omställningen från kontor till hemarbete bidrar till många förändringar inom det företagsekonomiska området. Inte minst kommer ledarskap utövas med fysisk distans när chefer och medarbetare arbetar hemifrån. Därav är syftet med studien att undersöka samt bidra med ny kunskap om hur ledarskap påverkas av hemarbete. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ tvåfallsstudie inom kunskapsintensiva organisationer. Det empiriska materialet utgörs av 15 intervjuer med både medarbetare och chefer. Slutsater som kan dras av studien är att hemarbete förändrar ledarskapets förutsättningar och att hemarbete involverar ett pedagogiskt stöd i en större omfattning än vid kontorsarbete. Däremot ser vi en betydande minskning inom ledarskap som verkar för en god social stämning samt en efterfrågan av utveckling inom detta område. Det framkommer även att hemarbete innebär ett visst hinder för att utöva känslomässigt stöd och vi ser en minskning inom ledarskap som strävar mot gemensamma värderingar inom företaget. Vi ser däremot ingen väsentlig förändring gällande ledarskap kopplat till visioner. Resultatet tyder även på att hemarbetets påverkan på ledarskapet varierar beroende på hur länge det utövas samt om det utförs på heltid eller varvas med kontorsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)