Upplevelsen av att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi som ung frisk kvinna - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor världen över.Bilateral profylaktisk mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstvävnad avlägsnas för attminimera risken att utveckla bröstcancer och är indicerat för kvinnor som löper hög risk attdrabbas av bröstcancer. Brösten är för många kvinnor kopplat till kvinnlighet, reproduktivitet,sexualitet och amning vilket ställer många svåra frågor hos den unga friska kvinnan som stårinför beslut om bilateral profylaktisk mastektomi. Syfte: Syftet är att undersöka unga friskakvinnors upplevelser av att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi. Metod:Litteraturöversikt baserat på tio kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Resultat: Femhuvudteman som i olika omfattning är avgörande för kvinnor i den beslutsfattande processen:Bilda familj – i förgrunden eller bakgrunden, Självbild, kroppsbild & sexualitet, Familjensinverkan, Rädslan för att utveckla bröstcancer och Sjukvårdens inverkan på kvinnansupplevda cancerrisk. Slutsatser: Att ta beslut om bilateral profylaktisk mastektomi ärkomplext och kvinnors upplevelser är individuella. Val som kvinnor står inför upplevs somlivsavgörande och är svåra beslut att ta i en ung ålder då andra livsprojekt skall besannas.Sjukvården brister i sitt bemötande och kvinnor uppger att de önskar mer förståelse och stöd.Denna litteraturöversikt har bidragit till betydelsefull och fördjupad omvårdnadskunskap som kan hjälpa sjuksköterskan i mötet med kvinnorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)