"Stress är både hur man har det och hur man tar det" : En kritisk diskursanalys av stress i dokument om arbetsmiljöarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

I denna uppsats redogörs för en kritisk diskursanalytisk studie om konstruktionen av stress, vars syfte är att undersöka hur stress språkligt konstrueras i olika dokument om arbetsmiljöarbete. Vid analysförfarandet användes diskursanalytikern Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell för lingvistisk och sociologisk forskning. Dennes kritiskt diskursanalytiska tankar utgör även studiens teoretiska referensram. Det analyserade materialet består av dokument om arbetsmiljöarbete mot stress, som Arbetsmiljöverket och Prevent har producerat. Uppsatsen innefattar en kartläggning över fältet för arbetsmiljöarbete och fenomenet stress, samt en presentation kring den tidigare forskning som studerats i studiens initierande fas. Denna forskning framställs genom de tre temana diskursiv påverkan, den normaliserande diskursen och individuella faktorer. Studiens resultat presenteras i de två delarna text och diskursiv praktik från Faircloughs analysmodell. Sammantaget innefattar den första resultatdelen text de fyra temana typ av text, modalitet, hyponymer och antonymer samt transitivitet. Under den andra resultatdelen diskursiv praktikåterfinns de fyra diskurserna den utbildande diskursen, den arbetsrättsliga diskursen, den ohälsosamma diskursen och den vetenskapliga diskursen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)