Tillåter Lagen om anställningsskydd åldersdiskriminering? - Motiven till förbudet mot åldersdiskriminering och den satta LAS-åldern

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Idag finns det uppsägningsregler inom arbetsrätten som möjliggör det för arbetsgivaren att särbehandla på grund av ålder vid anställningens upphörande, vilket resulterar i att arbetstagare kan komma att missgynnas på grund av ålder. Samtidigt finns det diskrimineringsregler som ska skydda mot åldersdiskriminering, bland annat inom arbetslivet. Därför undersöker denna uppsats hur uppsägningsreglerna i Lagen om anställningsskydd förhåller sig till Diskrimineringslagens skydd mot åldersdiskriminering samt när det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder. Bestämmelserna kring åldersdiskriminering som funnits i Sverige sedan 2009 har införlivats utifrån EU-rättens arbetslivsdirektiv 2000/78/EU. Förbudet mot åldersdiskriminering har till syfte att skydda arbetstagare från att missgynnas på grund av sin ålder, men samtidigt finns det regler som tillåter undantag från förbudet mot åldersdiskriminering. Tillåtna undantag behöver ha ett berättigat syfte samt att åtgärden för att nå syftet är lämplig och nödvändig. Ett berättigat syfte kan exempelvis vara att försöka uppnå något av de socialpolitiska målen vilket uppsägningsreglerna i Lagen om anställningsskydd har till syfte att göra. Turordningsreglerna har till syfte att värna om äldre arbetstagare och 69-årsregeln strävar efter att öka sysselsättningen bland yngre. Därför är de åldersbestämmelser som finns inom uppsägningsreglerna en sådan särbehandling på grund av ålder som är tillåten och förenlig med Diskrimineringslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)