Vad hände sen? : Uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård av ambulanssjukvården, en kvantitativ observationsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma när det inte föreligger behov av ambulanstransport och patienten kan då hänvisas till egenvård. Hänvisning till egenvård innebär att ambulanssjuksköterskan upplever större krav och måste vara helt säker i sin bedömning då möjligheterna att följa patientens hälsotillstånd är begränsad efter att ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. Syfte: Syftet med studien är att studera hur många patienter som sökt akutmottagning inom 48 timmar efter hänvisning till egenvård av ambulanssjuksköterska. Metod: En retrospektiv deskriptiv observationsstudie med kvantitativ ansats användes. En journalgranskning utfördes på 265 inkluderade ambulansjournaler från Region Jönköpings län under november månad 2019. Resultat: Under november månad 2019 registrerades 283 ambulansuppdrag med uppdragstypen hänvisning till egenvård vuxen. Av dessa inkluderades 265 uppdrag. Medelåldern är 62,9(SD=22) och åldrarna sträcker sig från 18 - 96 år. Av de som hänvisats till egenvård sökte 35(13,2%) patienter till akutmottagningen inom 48 timmar. 13(4,9%) av uppdragen som hänvisades till egenvård blev inlagda på en vårdavdelning i samband med besöket på akutmottagningen. Antalet som sökte akutmottagningen igen inom 48 timmar och antalet som blev inlagda ökade med stigande ålder. Ingen statistisk signifikans har kunnat identifieras. Slutsats: Medelåldern var högre hos de som uppsökte akutmottagningen samt bland de som blev inlagda. Vad som är orsaken till att patienterna uppsöker akutmottagningen igen framgår inte av studien. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv råder delade meningar om huruvida hänvisning till egenvård är patientsäkert eller inte. Mer forskning behövs inom området samt en utveckling av evidensbaserade beslutstöd för hänvisning till egenvård prehospitalt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)