Symtomteori applicerat på fibromyalgi - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Introduktion: Fibromyalgi ger en komplex symtombild och har ingen fastställd definition eller patologi. Lenz et al. (1997) har utvecklat en symtomteori för att åskådliggöra hur symtom interagerar med varandra. Forskning har fokuserat främst på symtomkluster vid cancer. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur Lenz et al. (1997) symtomteori kan appliceras på personer med fibromyalgi. Metod: Metoden som tillämpades var en litteraturstudie som grundades på Polit och Beck (2017) nio steg. För litteratursökning användes databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning. Litteraturstudiens data bearbetades deduktivt utifrån Lenz et al. (1997) symtomteori. Resultat: Resultatet delades upp i två huvudkategorier utifrån Lens et al. (1997) symtomteori, Symtomupplevelser i kluster där tre symtomkluster identifierades, 1 Muskelsmärta & energiförlust, 2 Muskelsmärta & kognitiv nedsättning samt 3 Muskelsmärta & rörelseinskränkning. Faktorer som sorterades i tre delar (Fysiska faktorer, Psykiska faktorer och Situationsbundna faktorer). Resultatet visade att symtomen vid fibromyalgi påverkade varandra och influerades av psykiska, fysiska och situationsbundna faktorer. Slutsats: Appliceringen av Lenz et al. (1997) symtomteori på fibromyalgi visade sig vara användbar och synliggjorde personernas svårigheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)