Att leva med stomi : En kvalitattiv litteraturstudie ur patienters perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Bristande information och undervisning av sjuksköterskor påverkar patienters anpassning till och acceptans av det nya livet med stomi, vilket också påverkar anhörigas kapacitet att vårda och stödja sin familjemedlem med stomi. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med stomi. Metod: Datamaterialet består av 12 kvalitativa artiklar som analyserats utifrån en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman: Påverkan av självbild; En förändrad livssituation och Stöd i bemötandet. Slutsats: Att leva med stomi upplevs som en begränsning av fysiska aktiviteter och väcker negativa reaktioner, relaterade till den förändrade kroppen. Trots detta upplever patienterna att livet är mindre besvärligt än förut. Genom god information och undervisning kan sjuksköterskor hjälpa patienterna att tro på sig själva och bli mer självständiga i att sköta stomin. Kunskapen om vardagliga, fysiska men även sexuella aktiviteters anpassningar är något som sjuksköterskor behöver inhämta och dela med patienterna. Detta behöver patienterna veta, för att uppleva sig trygga med sig själva och inte som begränsade. Detta bidrar även till att utforma en bättre vård utifrån patienternas behov vilket lindrar lidandet och förbättrar patienternas livskvalité. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)