Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka egenskaper hos hunden som gjort att den kommit så nära människan och hur de har uppkommit. Studier pekar på att hundar har en stor kognitiv förmåga, de har en förståelse för mänskligt beteende och kan tolka sociala signaler. De här egenskaperna kan vara en anledning till att hunden fått en så stor roll i samhället. Studier stödjer teorin om att detta antagligen uppkom under domesticeringen. Hundar selekterades för sin tamhet och icke-aggressivitet mot människor, och då utvecklades även deras kognitiva förmågor. Teorier har även lagts fram om att förståelsen för sociala signaler är ett arv från vargen, respektive att hundar socialiseras och lär sig förstå med åldern. Forskning pekar på att de här teorierna inte kan vara hela sanningen, men de kan båda ha bidragit till hundens kognitiva utveckling. Bandet mellan människa och hund har även ett fysiologiskt perspektiv. Interaktion i olika former, verbal, fysisk och visuell, har visat sig ha en positiv effekt på främst oxytocinfrisättning, men även blodtryck och kortisol, hos både människa och hund. De här faktorerna är kopplade till välbefinnande och avslappning, vilket tyder på att relationen får både människa och hund att må bättre. Höga oxytocinnivåer har visat sig ha ett samband med ett starkt band mellan hund och ägare. Det har också kopplats till bättre prestationer i kognitiva tester tack vare ökad uppmärksamhet och ökat kontaktsökande beteende hos hundar. Det här pekar på en länk mellan tama hundar och ökade kognitiva förmågor. Sammanfattningsvis, verkar hunden ha väl utvecklade kognitiva förmågor jämfört med andra djur, vilket kan vara en anledning till deras nära relation till människan. Dessa förmågor har sannolikt uppstått under domesticeringen. Fysiologiska faktorer har troligtvis också en del i bandet mellan människa och hund, då kontakt mellan arterna verkar ha ett samband med parametrar som indikerar välbefinnande och avslappning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)