Vad rapporteras det om i lokaljournalistiken? : En jämförelse av Upplands Väsby kommuns lokaltidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Titel: Vad rapporteras det om i lokaljournalistiken? En jämförelse av Upplands Väsby kommuns lokaltidningar.

Författare: Emelie Klermyr.

Lärosäte: Stockholms Universitet, Stockholm.

Institution: Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK.

Avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap.

Handledare: Yvonne Andersson

Examinator: Magnus Danielsson

Syftet med studien är att jämföra lokal rapporteringen på de två lokaltidningarna i Upplands Väsby: Mitt i Upplands Väsby och Vi i Väsby.  Jämförelsen avser eventuella skillnader och likheter mellan vilka ämnen som får störst utrymme samt vilka aktörer som kommer till tals i de båda tidningarna. Genom en kvantitativ innehållsanalys har 130 artiklar och notiser undersökts. Fem upplagor från vardera tidning har undersökts mellan juli-november 2014. Studien visar att ämnesfördelningen skiljer sig något mellan de båda tidningarna. Mitt i Upplands Väsby rapporterar mest om brott och olyckor medan Vi i Väsby rapporterar mycket om kommunpolitik och kultur och fritid. När det gäller vilka aktörer som kommer till tals är de politiker och privatpersoner som används främst i båda tidningarna. Totalt är det främst elitkällor som får uttala sig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)