Att befinna sig i samma rum som döden : En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning:  Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen. Syfte:  Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans coping-strategier i vårdarbetet vid livets slut. Metod: En litteraturstudie gjord av tio vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av Lundman & Hällgren Graneheim (2017) kvalitativa innehållsanalys. Databasen CINAHL har använts. De tio artiklar som valdes kvalitetsgranskas enligt Fribergs (2017) granskningsmall. Resultat: Analysmaterialet mynnade ut i tre huvudkategorier: ”I sjuksköterskan huvud”, Coping som riktlinjer och Betydelsen av förkunskaper. Slutsats: Med rätt utbildningsmöjligheter och kompetens skapas en trygghet för sjuksköterskan då hen får rätt coping-strategier att tillämpa i arbetet vid livets slut. Nyckelord: Coping, Coping-strategies, Death, Dying, End of life, Experience, Nurses & Palliative care.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)