Att Leda Hemifrån : En studie idistansarbetets påverkan på chefers ledarskap.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie har undersökt hur distansarbete påverkar chefers ledarskapsförmåga. De områden som studien fokuserat på är kommunikation, arbetsmiljö och ledarskap. Studien bygger på intervjuer som berör chefernas varierade upplevelser och erfarenheter dessa chefer har från distansarbete. Resultatet från intervjuerna har sedan kopplats mot tidigare forskning och kunskap om ledarskap. I studien deltog sex chefer på ett internationellt företag med säte i Sverige som sedan våren 2020 bedrivit sin verksamhet i huvudsak på distans. Syftet med studien var att undersöka hur distansarbete påverkar chefers upplevda ledarskapsförmåga, samt vilka fördelar det finns med distansarbete ur ett ledarskapsperspektiv. Studien består av intervjuer med sex chefer på ett stort svenskt internationellt företag som nyligen övergått till distansarbete på heltid. Dessa chefers upplevelser och erfarenheter ligger till grund för de slutsatser som studien kommit fram till. Studien visar att cheferna upplever distansarbete fördelaktigt ur många aspekter såsom produktivitet, gruppsammanhållning samt möjlighet till en bra balans mellan arbete och privatliv. Vidare upplever cheferna att deras arbetsgrupp kommit varandra närmare under den period de arbetat på distans på grund av den ökade kommunikationen som nu sker digitalt. Studien visar däremot även att distansarbete kan leda till svårigheter för chefer att säkerställa den sociala arbetsmiljön de ansvarar över då medarbetarna saknar det sociala umgänge på arbetet som cheferna anser viktigt. Den digitala kommunikationen upplevs vara ett tillräckligt substitut för det formella informationsutbytet men den informella och sociala interaktionen som saknas är ett problem som cheferna måste arbeta aktivt med. Vidare har cheferna uppmuntrat till ett utvecklat självledarskap hos medarbetarna som ett möjligt sätt att hanterade nya utmaningar och krav som ställs på teamet. I ett framtida arbete på distans kan därför självledarskap vara ett koncept som fungerar väl.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)