Study of the potential of hybridsystems in rural areas of Bolivia

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik

Sammanfattning: Bolivia är ett land i Sydamerika där en stor del av befolkningen lever utan tillgång till tillförlitligelektricitet på grund av olika topografiska och/eller ekonomiska förhållanden. Lösningen pådetta problem har varit att förlänga det nationella elnätet vilket är tidskrävande och inte alltidekonomiskt försvarbart. Därför har mindre system, för ett samhälle eller en familj, börjatutvecklas. Dessa system består vanligtvis av en dieselgenerator men i vissa fall är det även ettdiesel-/PV-hybridsystem. Syftet med denna rapport är att analysera potentialen hos olikahybridsystem samt att sammanställa tidigare arbeten om energi- och hybridsystem i Bolivia somen grund för framtida studier.Hypotesen i denna rapport är att Bolivia kan delas in i tre olika geografiska områden (3 fall) ochatt ett hybridsystem kan utformas för var och ett av dessa områden där sammasystemkonfiguration kan användas, endast i olika skalor. Genom detta kan kostnaden minskasför samhället eftersom det kan standardiseras. Möjligheten för samhällen, geografiskt näravarandra, att dela ett system och anslutas via ett minigrid kommer också analyseras.För detta kommer potentialen och efterfrågan på energi runt om i landet att undersökas och olikateknologier för förnybara energisystem kommer också att övervägas. Från denna informationkommer flera optimeringar i HOMER PRO-mjukvaran att utföras för att designa systemetskonfiguration och analysera systemets effektivitet.I rapporten uppskattas behovet för två olika scenarion. Ett samhälle med endast bostäder(1.5 kWh/hushåll/dag) och ett med fungerande infrastruktur så som skolor, gatubelysning etc.(4 kWh/hushåll/dag). Dessa undersöks sedan i två olika skalor vardera för att se hur ett systembeter sig när samhället växer. Behovet för ett samhälle med endast bostäder kommer analyserasför 10 och 20 hushåll medans samhället med infrastruktur analyseras för 50 och 100 hushåll.Studiens slutsats är att PV-/dieselsystemet är det mest ekonomiskt hållbara, förutom då en starkhydroresurs finns tillgänglig, för då kan ett PV-/hydrosystem eller endast hydrosystem fyllabehovet till ett bättre pris. Dessa system är även mer ekologiskt hållbara. Det kunde även ses attsmå förändringar med mer förnyelsebara resurser, för storskaliga system, kunde minskadieselförbrukningen väsentligt och detta med en låg prisökning. Förlängningen av etthybridsystem till flera samhällen visade sig emellertid inte vara effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)