Funktion och vegetation för  biofilter i kallt klimat : Med fokus på Gävle

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: Malin Hiller; [2016]

Nyckelord: Biofilter; Vegetation; Kallt klimat; Dagvattenhantering;

Sammanfattning: Dagvattnet tar ofta med sig stadens föroreningar och därmed kan ett behov av rening finnas, för att skydda recipienten. Ett system för att rena och omhänderta dagvatten är biofilter, som använder sig av de kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper som finns hos jord, mikrober och växter. Biofilter är vanligtvis uppbyggt som en vegetationsbeklädd infiltrationsbädd. I Gävle leds vanligtvis dagvattnet direkt ut till vattendrag, det är endast en mycket liten andel av dagvattnet som leds till reningsverk. Att det finns ett intresse för biofilter i Gävle har framkommit genom intervjuer med personer som är verksamma i Gävle inom den gröna sektorn.   Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur biofilter fungerar under svenska klimatförhållanden och ge uppslag till växter som skulle kunna passa i ett biofilter om det vore placerat i det klimat som råder i Gävle. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie där fakta sökt i olika databaser. Även en mindre intervjustudie har gjorts och de personer som har valts för intervjustudien är verksamma inom den gröna sektorn i Gävle och arbetar på företag som har stor inverkan på stadens utformning. I områden med kallt klimat kan dagvattenhantering med biofilter stå inför en del svårigheter vintertid, så som minskad biologisk aktivitet, temporal frysning och vägsalt. Studier kring biofilters effektivitet och reningskapacitet under kallt klimat har visat att biofilter fungerar bra även under kalla förhållanden. Vegetationen i ett biofilter har flera funktioner och effekter, bland annat så bidrar de till reningen av metaller, möjliggör sedimentation och bidrar till utvecklandet av biofilm. När man väljer växter till ett biofilter bör man titta på växter som tål torra till normala markförhållanden. Det är också bra att ha en blandning av snabbväxande och långsamväxande arter samt kombinera växter med grunt och djupt rotsystem.  Vid val av växter till en stad som Gävle är härdighet en viktig faktor att ta i beaktande, viktigt är också friskt växtmaterial. Med utgångspunkt i detta har förslag på växter sammanställts i olika växtlistor.   Forskningsresultaten kring biofilters prestanda och reningskapacitet under kalla förhållanden indikerar att användandet av biofilter för omhändertagande och rening av dagvatten är ett fungerande system även för områden med kallt klimat. Biofilters användning ser ut att öka i framtiden och då det är ett ganska nytt system i Sverige behöver information spridas och medvetenheten om biofilters funktioner och värden ökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)