Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. Insamling av data har skett genom en digital enkätundersökning som gav 60 svar och genom intervjuer med fyra lärare. Baserat på min analys har jag funnit att de flesta lärare ser på musikalisk talang som något som kan övas upp. Jag har även funnit att både lärare som ser musikalisk talang som något som kan förändras och lärare som ser det som något statiskt i stort sett använder sig av samma flexibla pedagogik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)