Smart Beta : en studie om hur smart beta strategier presterar på den svenska börsen 

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

Sammanfattning: Den ständigt pågående debatten om aktiv respektive passiv förvaltning av fonder tycks aldrig upphöra. Det finns för- och nackdelar inom respektive kategori och vetenskapliga teorier kan argumentera för båda sätten. Men den senaste tiden har ett nytt förvaltningssätt introducerats, smart beta. Smart beta kan klassificeras som en hybrid mellan passiv och aktiv förvaltning. Tidigare studier inom området har uppvisat goda resultat för smart beta, dock i andra geografiska områden och med stora globala index. I denna studie introduceras en ny typ av smart beta strategi som har skapats efter ett lönsamhetsmått. Syftet med studien är att undersöka hur smart beta presterar på den svenska marknaden, med utgångspunkt i OMXS30. Studien har en positivistisk forskningsfilosofi tillsammans med en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. Resultatet av studien visar att samtliga smart beta strategier genererar en högre avkastning än OMXS30. Tre effektivitetsmått har använts för att beräkna den riskjusterade avkastningen och även där påvisar samtliga smart beta strategier ett högre värde. Resultatet ligger i linje med tidigare studier inom området. Den strategi som genererade högst avkastning och högst riskjusterad avkastning var studiens nya smart beta strategi. Denna studie bidrar med att introducera en ny strategi, samt att undersöka effekten på den svenska börsen. Studien kan vara av värde för såväl etablerade aktörer inom finansbranschen, som för enskilda personer. För vidare forskning inom området bör tidsperioden utökas och fler strategier testas, framförallt med lönsamhetsmått.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)