Virtuell Kunskapsöverföring : En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Filip Andersson och Marcus Fred Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg Datum: 2017 - Augusti Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. Metod: Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. För insamling av empiriskt material har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning inom kunskapshantering. En intervjuguide har antagits där frågorna är baserade på det teoretiska ramverket, empirin är sin tur således framtagen genom intervjuguiden. Studien bygger på en tematisk analys där teman skapats utifrån den empiriska insamlingen. Resultat & slutsats: Studien visar på att anställda främst använder sig av intranätet för att tillgodogöra sig kunskap i anslutning till arbetsrelaterade problem och frågor som är återkommande. Förslag till fortsatt forskning: Studiens begränsningar grundas i att den baseras på semi-strukturerade intervjuer gjorda inom ett och samma företag, genom detta kunde vi få fram ett generellt resultat inom företaget. Mer forskning kring intranätets användande för att tillgodogöra kunskap i en större kontext efterfrågas således. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med ökad teori kring intranätets användande och tidigare forskning inom kunskapsöverföring och tillhörande teoretiska modeller.   Nyckelord: Kunskap, kunskapshantering, kunskapsöverföring, intranät

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)