”Det är som att någonting fastnar i meningen.” : - En kvalitativ studie om tio invandrade kvinnors upplevelser av språkets och religionens betydelse vid migration: transferfas och etablering i Sverige.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Sammanfattning: Föreliggande kvalitativa studie kommer utifrån semistrukturerade intervjuer beskriva och analysera tio invandrade kvinnors upplevelser av språkets betydelse vid migration: transferfas och etablering i Sverige. Vidare undersöks hur kvinnorna upplever deltagandet vid sfi- undervisning och språkinlärning av det svenska språket. Slutligen undersöks vilken betydelse religionen har vid hanteringen av de känslor som de språkliga och samhälleliga kraven medför. Teorin om sociala rum har använts vid analys och tolkning av kvinnornas upplevelser. Teorin tydliggör hur kvinnorna upplever att den sociala verkligheten är konstruerad för dem, som schabloner, invandrade kvinnor i Sverige. Goda språkkunskaper är det absolut viktigaste verktyget för att legitimeras tillträde till de sociala rummen. Religionen är viktig för samtliga kvinnor men orsaken till detta varierar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)