Den meningsfulla fritidsverksamheten : En studie om äldre elevers syn på fritids

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Det här är en studie om varför elever slutar på fritidshemmet innan de behöver, ofta någonstans i årskurs 3, även om de får vara inskrivna tills de avslutar årskurs 6. Studiens syfte är att synliggöra varför äldre elever slutar delta i fritidshemmets verksamhet, samt vad som uppfattas som meningsfull fritidsverksamhet utifrån äldre elevers perspektiv. Syftet uppnås genom enskilda intervjuer med tio elever i årskurs 3 som avslutat sin tid på fritids. Studiens frågeställningar är följande: Vilka argument anför äldre elever som orsak till att de slutat delta i fritidshemmets verksamhet? Hur beskriver äldre elever en meningsfull fritidsverksamhet? Hur kan fritidshemmet utvecklas för att erbjuda en meningsfull verksamhet för äldre elever? Vad vi kan se så finns nästan ingen tidigare forskning om hur äldre elever ser på sin tillvaro i fritidshem, här såg vi en stor forskningslucka och blev intresserade av att forska runt detta ämne.  Resultatet av studien visar att elever slutar på fritidshemmet för att kompisar slutar delta, för att de känner sig självständiga nog att klara sig själva och för att de tvingas sluta. Elevernas definition av en meningsfull fritidsverksamhet består av: fysisk aktivitet och utevistelse, digitala aktiviteter, självbestämmande samt en lugn fritidsmiljö. Eleverna efterfrågar aktiviteter och material anpassade efter deras intressen som till exempel: se på film, spela datorspel och Tv-spel, göra utflykter, hoppa studsmatta och umgås med kompisar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)