En osynlig sjukdom : Upplevelsen av att leva med typ 1-diabetes

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som är en långvarig sjukdom som påverkar personens vardag. Egenvård är en viktig del av typ 1-diabetes och Orem belyser att människan har möjlighet att vårda sig själv. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplevde det som viktigt att arbeta förebyggande och stötta patienten. Dock upplevde sjuksköterskan det som svårt då det inte fanns tid till att vara tillgänglig för patienten. Tidigare forskning visar även att anhöriga upplevde en oro för personen med typ 1-diabetes. Syfte: Syftet är att beskriva personers upplevelse av att leva med typ 1-diabetes. Metod: Metoden som användes för examensarbetet var en kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Det användes en induktiv ansats och metoden genomfördes på fyra olika bloggar som handlade om personers upplevelse av att leva med typ 1-diabetes. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier och sex underkategorier. De tre kategorier som belyste syftet var lidande, maktlöshet samt styrka. Slutsats: Personerna med typ 1-diabetes upplevde att sjukdomen bidrar till svårigheter i vardagen. Personerna upplevde det som utmattande att leva med en långvarig sjukdom. Det upplevdes även att allmänheten inte har förståelse för sjukdomen, vilket orsakade ett lidande hos personerna med typ 1-diabetes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)