Under ytan : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter av att handlägga vattenförlossning

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Idag är det endast ett fåtal kliniker som erbjuder vattenförlossning i Sverige. Vattenförlossning innebär att kvinnan är omgiven av vatten och föder fram barnet helt under vattenytan. Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att handlägga vattenförlossning. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med legitimerade barnmorskor som hade erfarenhet av att handlägga vattenförlossning. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sex kategorier bildades: förändringar av lokala och nationella riktlinjer, utbildning och kunskap om vattenförlossning, arbetsmiljön vid förlossning i vatten, kvinnors rätt till ett informerat val, vattnets effekt på förlossningsförloppet och barnmorskors arbete i samband med vattenförlossning. Vattnet hade en avslappnande och smärtlindrande effekt på förlossningsarbetet. Arbetsmiljön uppfattades som lugn och harmonisk även om ergonomin ibland var en utmaning. Barnmorskorna efterfrågade mer kunskap kring vattenförlossning samt att de gravida kvinnorna skulle få mer information om valmöjligheter kring hur de vill föda. Det fanns tydliga riktlinjer på klinikerna där barnmorskorna arbetade om vilka kriterier som behövs uppfyllas för att få föda i vatten. Slutsats: Alla barnmorskor som deltog i studien var positiva till vattenförlossning. Det finns inga hinder till att erbjuda förlossningar i vatten om den födande kvinnan är frisk med en normal graviditet.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)